کارت بازرگانی

طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات ایران، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.
کارت بازرگانی ممکن است برای اشخاص حقوقی یا حقیقی که رشته فعالیت آنها مرتبط با امور بازرگانی ( از جمله حق العملکاری) می باشد صادر شود.در این کارت جهت اشخاص حقوقی اطلاعاتی بشرح زیرثبت می گردد.
•    نام شرکت
•    نوع شرکت
•    شماره و محل ثبت شرکت
•    تاریخ تأسیس شرکت
•    شماره و تاریخ اظهارنامه ثبتی( ثبت شرکت ها)
•    ملیت شرکت
•    نوع مالکیت شرکت( خصوصی، تعاونی)
•    میزان سرمایه
•    نام کامل دارنده کارت
مشخصات سجلی دارنده کارت و آدرس و تلفن شرکت و مهر امضاء شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران علاوه براطلاعات
مذکوردرصفحات دیگر کارت بازرگانی اطلاعاتی از جمله:
•    شماره کارت عضویت
•    رشته فعالیت ( واردات، صادرات و غیره)
•    تاریخ صدور کارت
•    تاریخ انقضاء
درکارت بازرگانی که بشکل دفترچه ای به قطع جیبی است، باید نمونه امضاء دارنده کارت نیز درآن درج گردد.
کارت بازرگانی بنا به دلایلی از جمله انقضاء مهلت و یا وسیله تخلفات تجاری ازجمله تخلفات گمرکی ، قاچاق و…. توسط گمرک و یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن لغو می گردد.