گواهی بازرسی

گواهی بازرسی یا گواهی سوریانس ( بازرسی کالا) سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی صادرمی شود. دربازرگانی بین المللی که طرفین داد و ستد ساکن کشورهای مختلف می باشند ودر اکثرمعملات کالا نیز از کشور ثالثی بارگیری و حمل می شود، قاعدتاً خریدار قبل از وصول کالا نمی تواند از انطباق مشخصات کمی و کیفی و سایرخصوصیات کالا با قرارداد فروش اطمینان حاصل نماید. بنابراین پس ازجنگ جهانی دوم برای پاسخگویی به این نیاز تجارت جهانی و برطرف کردن این نقیصه و کمک به رشد تجارت بین المللی و دادن اطمینان بیشتر به طرفین دادوستد به ویژه وارد کنندگان، شرکت های بازرسی کننده بین المللی پا به عرصه تجارت جهانی گذاشتند ودرکنار فورواردرها، بانک ها، شرکت های بیمه و شرکتهای حمل و نقل جاگرفتند و به عنوان چشم و گوش و امین و به عبارتی بازوی فنی وارد کنندگان کالا معرفی گردیدند.
بنابراین دراین مواقع بازرسی قبل از حمل PRE  SHIPMENT  INSPECTIONیا به اختیار PSIدرتجارت بین المللی مطرح می شود. خریدارفقط ازطریق این سند است که می تواند اطمینان حاصل نماید، کالای تحویل داده شده به متصدی حمل ونقل یا شرکت کننده از لحاظ می و کیفی و سایر مشخصات با قرارداد فروش انطباق دارد. بازرسی ممکن است اززمان بسته بندی شروع ودرحین بسته بندی تا موقع بارگیری برای حمل به مقصد ادامه یابد ولی معمولاً بازرسی از بسته های آماده جهت صدور انجام گرفته و سپس گواهی بازرسی صادرمی شود.
گواهی های بازرسی انواع متعددی دارند:
۱٫    گواهینامه بازرسی که نشان دهنده انطباق کالا با سفارش با انجام ارزیابی و قضاوت و همچنین ارزیابی برگه نتایج آزمون می باشد.
۲٫    بازرسی قبل ازحمل
۳٫    گواهی تأیید قیمت (این سند به معنی تأیید قیمت کالا توسط شرکت بازرسی معتبراست.)
۴٫    گواهی کیفیت و کمیت و بسته بندی
۵٫    تأییدیه انطباق (سندی است که براساس آن یکی از شرکت های بازرسی یا مسئول کنترل کیفیت واحد تولیدی و یا مدیرعامل واحد تولیدی اظهارنامه عرضه کننده کالا را تأییدمی کند.)
۶٫    و………
برخی اسناد و فرم ها نیز وجود دارد که استاندارد بودن کالا توسط عرضه کننده و یا تولید کننده به موجب آن تأیید می شود و ممکن است با نظرخریداربه تأیید شرکت های بازرسی نیز برسد وحست مورد از طرف سازمان استاندارد از وارد کننده یاصاحب کالا درخواست شود.
۱٫    اظهارنامه عرضه کننده
۲٫    اظهارنامه تولید کننده
۳٫    برگه نتایج آزمون